Latest Guides

ការណែរនាំក្នុងការលក់អចលនទ្រព្យ ការណែរនាំក្នុងការលក់អចលនទ្រព្យ 15 March, 2020

នៅពេលដែលលោក លោកស្រីពិចារណាក្នុងការលក់អចលនទ្រព្យសូមលោក លោកស្រីពិចារណានៅចំណុចណែនាំដូចខាងក្រោម៖ ១) ស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យសូមស្វែងរកភ្នាក់ងារដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវះច្បាស់លាស់ មានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ យល់ដឹងពីទីផ្សារពិតប្រាកដ និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណភ្នាក់ងារលក់ ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសភ្នាក់ងារដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រអចលនទ្រព្យ Zillionhome.com ។ េហតុអ្វីបានជាលោក លោកស្រីត្រូវដាក់លក់អចលនទ្រព្យតាមរយះភា្នក់ងារដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ Zillionhome.com? ភ្នាក់ងារដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ Zillionhome.com គឺជាភ្នាក់ងារដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវះច្បាស់លាស់ មានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ យល់ដឹងពីទីផ្សារពិតប្រាកដ និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណភ្នាក់ងារលក់ ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសអាចរៀបចំដាក់លក់អចលនទ្រព្យរបស់លោក លោកស្រី បានភ្លាមៗ ប្រកបដោប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ មានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយ មានបណ្តាញទំនាក់ទំនងធំទូលាយ និងមានអតិថិជនចាំទិញស្រាប។ ខាងក្រោមនេះជានិតិវិធីដែលភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យត្រូវធ្វេី៖1) ពិគ្រោះយោបល់អំពីការលក់ និងវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យចំណុចសំខាន់ធំបំផុតរបស់ម្ចាស់ចលនទ្រព្យគឺ "តើអចលនទ្រព្យនោះមានប៉ុន្មាន ហេីយអាចលក់បានតម្លៃប៉ុន្មាន?ជំហានដំបូងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យអោយដឹងពីគុណភាព ទីតាំង និងបរិយាកាសដែលមានជំុវិញអចលនទ្រព្យ បន្ទាប់មកធ្វេីការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យនោះ។តេីមានការចំណាយទៅលេីអ្វីខ្លះ?ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ និងពន្យល់ព័ត៌មានលំអិតអំពីការចំណាយនៅពេលដែលមានការទិញ លក់ ការចំណាយទាំងនោះរួមមានដូចជា កំរ៉ៃជេីងសារ សេវាមេធាវី សេវាផ្ទេរសិទ្ធកាន់កាប់ ពន្ធប្រថាប់ត្រា ពន្ធអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ សេវាផ្សេង។ល។២) កិច្ចសន្យាស្នើសុំធ្វេីជាភ្នាក់ងារតំណាងលក់ និងផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលតម្លៃលក់ត្រូវបានកំណត់ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងធ្វេីការស្នើសុំចុះកិច្ចសន្យាតំណាងអ្នកលក់ កិច្ចសន្យានោះចែកចេញពីរប្រភេទមានដូចខាងក្រោម៖    - កិច្ចសន្យាតំណាងអ្នកលក់ផ្តាច់មុខ (Exclusive Listing)      ការចុះកិច្ចសន្យាតំណាងលក់ផ្តាច់មុខ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងធ្វេីការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្ម ដេីម្បីធ្វេីយ៉ាងណាលក់អចលនទ្រព្យនោះអោយឆាប់ដាច់បំផុតដែលអាចធ្វេីបាន។    - កិច្ចសន្យាតំណាងអ្នកលក់មិនផ្តាច់មុខ (Non-Exclusive Listing)      ការចុះកិច្ចសន្យាតំណាងលក់មិនផ្តាច់មុខ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងមិនធ្វេីការផ្សព្វផ្សាយ អោយទូលំទូលាយនោះទេព្រោះខ្លាចម្ចាស់អចលនទ្រព្យអាចស្នើសុំឱ្យភ្នាក់ងារជាច្រើនទៀតជួយ      លក់ផងដែរ។៣) ការចរចារ និងរៀបចំកិច្ចសន្យាទិញ លក់    នៅពេលដែលភ្នាក់ងារលក់មានអតិថិជនដែលមានចំណាប់អារម្មក្នុងការទិញ ភ្នាក់ងារនិងរៀបចំលិខិតផ្តល់តម្លៃ (Letter of offer ) ដែលអ្នកទិញផ្តល់អោយ បន្ទាប់មកដំណេីរការចរចារត្រូវបានចាប់ផ្តេីម នៅពេលដែលអ្នកលក់ និងអ្នកទិញបានព្រមព្រៀងលេីតម្លៃទិញលក់រួចហេីយ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ និងរៀបចំកិច្ចសន្យាកក់ប្រាក់ ឬកំណត់ពេលវេលាចុះកិច្ចសន្យាទិញលក់តែម្តង លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលត្រូវពិភាក្សាគ្នាមានដូចជា របៀក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ ការផ្ទេរសិទ្ធកាន់កាប់ ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចំណាយ និងពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងការប្រគល់ ទទួលអចលនទ្រព្យ ហេីយក៏អាចមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតផងដែរ។     នៅពេលដែលអ្នកលក់ និងអ្នកទិញ ចុះហត្ថលេខា និងផ្តិតមេដៃលើកិច្ចសន្យាទិញ លក់អចលនៈទ្រព្យរួចហើយ អ្នកទិញត្រូវបង់ប្រាក់ដំណាកាលទី១ ទៅឱ្យអ្នកលក់តាមកិច្ចសន្យាដែលបានកំណត់។ បន្ទាប់មកភាគីនីមួយៗត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិ នឹងកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនស្របតាមកិច្ចសន្យាទិញ លក់នោះ ប្រសិនបើមានការរំលោភបំពានណាមួយលេីកិច្ចសន្យា ការពិន័យអាច នឹងកើតមាន។ ក្នុងរយះពេលនេះប្រសិនបេីលោក លោកស្រីមានចំងល់ត្រង់ចំណុចណាមួយអាចសួរទៅកាន់ភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យបានគ្រប់ពេល។៤) ការទូទាត់ចុងក្រោយ និងការប្រគល់ទទួលអចលនទ្រព្យការប្រគល់ទទួលអចលនទ្រព្យ នឹងត្រូវធ្វេីឡេីងនៅពេលដែលការទូទាត់ប្រាក់ចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់។ការទូទាត់ចុងក្រោយ និងការប្រគល់ទទួលត្រូវធ្វេីឡេីងដូចខាងក្រោម៖ការទូទាត់ចុងក្រោយត្រូវធ្វើឡើងដោយមានវត្តមានអ្នកលក់ អ្នកទិញ សាក្សី ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ និងមេធាវី។កិច្ចសន្យាប្រគល់ ទទួលប្រាក់ចុងក្រោយ ឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ដែលទាក់ទង និងអចលនទ្រព្យ កូនសោរទាំងអស់បង់កម្រៃជើងសារឱ្យភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ សេវាមេធាវី និងសេវាផ្សេងៗដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា។ចំណាំ៖     -  សូមត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជាក់អោយច្បាស់ថា វិក័យបត្រទឹក ភ្លេីង អីនធឺណែត ខ្សែកាប់ និងវិក័យបត្រផ្សេងៗត្រូវបានទូទាត់រួចរាល់ ហេីយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដែលនៅជាប់ព្រំអ្នកជិតខាងត្រូវបានបែងចែកច្បាស់លាស់ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរុះរើ ឬធ្វេីការជួសជុល។    -  ការចំណាយខាងលេីអាចជាបន្ទុករបស់អ្នកលក់ ឬអ្នកទិញអាស្រ័យលេីការព្រមព្រៀងពីដំបូងរវាងអ្នកលក់ និងអ្នកទិញ។

Guide to Rent Property in Cambodia Guide to Rent Property in Cambodia 14 February, 2020

While any international move can be challenging, moving into Cambodia requires a few lifestyle adjustments. Nowadays, with proper planning, most foreigners settle in comfortably and quickly come to appreciate the unique cultural and social opportunities in this fast-growing capital afford.   It is very important to engineering a convenient and rewarding lifestyle for all members of your family. For that purpose, the following section is designed to give you the information necessary to:   Choose the right neighborhood for you.Decide which type of housing best suits your needs.Work with your agent to quickly locate and secure a quality property. Types of House Apartment/Condo 90% of expatriates reside in apartments/condos. Fortunately, many apartments/condos have been developed to accommodate the taste and lifestyle of expatriate residents. These include large living and dining rooms, spacious master bedrooms (with children's bedrooms possibly on the small side), Western appliances, ample storage, and, in most cases, parking space. Apartments are available mostly in a prime area of Phnom Penh such as Khan Boeung Keng Kang, Khan Tuol Khan Kork, Khan Toul Tompoung, and Khan Chamkar Mon, Khan 7 Markara, and Khan Daun Penh. Apartments may be located in small, intimate compounds of just a few units clustered around a central garden or by the riverside or within touristic areas. Mid-sized buildings contain 10 to 30 units with a common recreation area. Or the ultra-modern, mammoth high-rise structures now dot the Phnom Penh skyline. Zillionhome.com-listed agent features such apartments/condos ranging in size from one-room studios of about 35 sq. meters to four-plus bedroom units of 300 sq. meters and larger.   Duplex Duplex properties are often spacious, may contain a yard and are appropriate for families who do not mind living next door to their landlord. The greatest percentage of duplex units can be found in Borey, suburbs and some areas in the city center.   Single Family Home Difficult to find in central Phnom Penh due to space limitations, the single-family homes in central areas are often cramped, old and pricey. The suburban areas of Khan Mean Chey, Khan Sen Sok, Khan Chroy Changvar, Khan Russey Keo, Khan Pur Sen Chey, Khan Praek Pnov, Khan Kamboul, Khan Dangkao, Khan Chbar Ampov offer many more options: homes that are larger, newer and comparatively well-priced. The Zillionhome.com-listed agent has access to many quality properties in these areas. Most single-family homes in Phnom Penh contain some semblance of a yard or garden. But you should not envision your Golden Retriever bounding across the yard to you.   Compound Generally, this type of housing is made of a cluster of single-family homes, duplexes or four-plexes sharing common grounds and recreational facilities. Usually enclosed, excellent for families with children and the security conscious, compounds are somewhat rare in Phnom Penh. But the Zillionhome.com-listed agent can introduce you to the best of such properties. They boast each two stories high, with three to four bedrooms, and may run between 150 sq. meters to nearly 600 sq. meters. The larger properties may include a maid's room.   Housing The vast majority of expatriate housing in Phnom Penh is "unfurnished". Unfurnished expatriate housing generally includes major appliances: stove, oven, refrigerator, washer/dryer, dishwashers, and air conditioning/heating. Some fixtures such as blinds, curtains, or light fixtures, may also be included or may be negotiated into your rent. The Zillionhome.com-listed agent will assist you with the negotiation process.   Analyzing Your Needs Prior to meeting with the Zillionhome.com-listed agent, you and your family should sit down and define your priorities. Create a 'wish list' and divide the features as those being ‘absolutely necessary’ or ‘desirable’.   The following is what we suggest you consider:  Your maximum acceptable commute: work and school,The relative advantages of living in central vs. somewhat outlying areas,Your minimum space requirement (tables, chairs, sofas),The number of bedrooms (guest rooms, a maid's room),Your drive in Phnom Penh: One or two vehicles?Your required space for large items, if you are bringing your furniture such as pianos, and whether your landlord may accept these pieces or waterbeds,Lifestyle, proximity to shopping and recreation, the general environment of your housing,Pet-friendly accommodation,Other preferences.  Understanding and Working with Your Real Estate Agent Real Estate is a highly competitive, yet loosely regulated industry in Cambodia, and only half of real estate agents are well-trained and very conscientious. Still, this support may entail the handling of maintenance issues, landlord/tenant disputes and a host of general lifestyle concerns. Reputable real estate web portal such as Zillionhome.com-listed agent accepts only agents known to be highly responsive to your needs, to provide unbiased answers to questions you may have about a given property or neighborhood. You should feel confident that your agent wants to see you happy and content in your new home - for the long term. His/her reputation and future livelihood are heavily dependent upon your satisfaction.   Understanding Your Lease Agreement For most expatriate-grade properties, the lease agreement will be drafted in Khmer and English, with the Khmer version prevailing. You should familiarize yourself with the following lease terms:   Rent Paid monthly in advance to the owner. A late fee maybe exacted if rent is overdue. The payment of the first-month advance rents are generally required upon initiation of the lease.   Deposit All properties in Cambodia require a deposit. The size of the deposit may vary from the rent of one month's rent to four to six months for expatriate grade properties. The deposit is "technically" refundable. In some cases, a portion of the deposit is deducted to pay for the restoration of the property when the tenant leaves. Restoration costs can be greatly minimized by careful maintenance of the property.   Agent Fee / Commission The industrial standard provides for one-month rent to be paid to the real estate agent as their commission. Note: In Cambodia, the agent fee/commission should be covered by the property owner or landlord.   Management Fee A monthly management fee for general building maintenance and, possibly to defer the cost of an on-site building manager.   Time Frame and Steps Involved in Securing a Home You should generally begin your home search at least one or two weeks before your desired move-in date, although beginning one-week to four-weeks before allows ample time for the owner to complete any necessary renovations. It is difficult to secure a suitable property more than four weeks before the move-in date, except where the property is newly constructed or well prepared or, that the existing tenant will cooperate in its showing. You should plan to spend as least one-day viewing various properties, and up to a week, if special needs are indicated. Once you have located a property you are interested in, make the following schedules to obtain:   Application Basically, a document stating intent to contract a lease. (Applications are not legally binding, but they should not be submitted casually - let the agent listed in Zillionhome.com-listed agent guide you in this process.) Any requests related to the property must be submitted at this time and will be considered by the owner. Requests typically include minor maintenance or renovation work, the addition of various fixtures, cable or satellite TV. Once again, it is best to let your agent guide you in making these requests as negotiability vary from property to property.   Landlord's Response Usually within 48 hours. If "accepted", move on to the draft lease. If declined, continue your housing search. Note: Landlords may "accept" some contracts under certain conditions, meaning the elimination or reduction of requests. The Zillionhome.com-listed agent -listed agent stands on your behalf in these negotiations.   Draft Contract Generally prepared in Khmer and English. A copy will be sent to you or your corporate HR for negotiation, review, and approval. Your real estate agent will also review the lease terms.   Final Original Contract Once all parties agree, an 'original' contract is made. There can be no further negotiation at this stage. The original is taken to you or your company for execution, and all related fees become due and payable before the lease start date. A Cambodian landlord will rarely turn over a property before receiving their payment in full.   Prior to move-in day The Zillionhome.com-listed agent will see that all utilities, amenities, telephone, internet or cable TV are arranged and double-check all the agreed-upon terms with the landlord". before you move in. Your agent will provide you with detailed information as to your many options and inform you of any pertinent building policies. Please be very specific about your needs in this area. Your real estate agent will also coordinate with your moving company and the building manager to see that the move is smooth and trouble-free.   Move-in-day Your agent property manager will conduct a thorough inspection of your new property and will guide you in the use of all appliances.   Locating Pet-Friendly Housing Until recently, the intent to keep a cat or dog, greatly reduced one's access to available properties. Those landlords who did allow pets would invariably do so under limited conditions. Then, they would require that a special damage clause be attached to the housing lease that holds the lessee liable for any and all pet-related damage. They may also require that an additional deposit be advanced to cover the expense of sanitation and restoration when the tenant vacates.   We recommend that you inform the Zillionhome.com-listed agent -listed agent of your intention to keep a pet. If you have a dog, please describe the breed and size. Your agent can direct you to properties that are pet-friendly and assist you with any additional clauses that may be required in the lease agreement.   Taking Care of Your New Home Now that you have settled into your new home, we would like to give you a few tips on caring for your property. These simple recommendations can significantly reduce damage claims when you vacate. You may or may not be responsible for paying these claims (according to the building policy), but a little care can ensure that claims are kept to a minimum.   Some allowance will be made for the natural aging of carpets, wallpaper, and fixtures. However, stains, scratches, holes, 'dings', and any matter of child or pet damage will require 'restoration' at your or your company's expense. Your Cambodian landlord will be most concerned about: holes in walls or woodwork (defined as anything larger than a small tack mark); stains, marks or abrasions on wall surfaces; stains to carpeting or mildew damage; scratches or abrasions on counter services in kitchen and bathroom(s), damage to kitchen appliances, plumbing or A/C systems. A little care can avert such damage.  Use picture hooks to hang small and medium-sized pictures. (The Zillionhome.com-listed agent will advise you where to buy these.) Large pictures may require picture rails for proper support, and you will need the owner's consent to install these.Make sure you keep the drains on balconies and terraces open to prevent water from backing into your home or apartment.Vacuum carpets regularly to prevent the development of mildew stains (pay particular attention to baseboards and inside closets).Use gentle scouring agents on stainless steel and ceramic surfaces in the kitchen and bath.Do your best to restrict your children's use of magic markers, crayons, and paints to 'approved surfaces'.Immediately report any plumbing, electrical or air/con malfunctions to your property manager or landlord so that repairs can be made before serious damage results. Note: The Zillionhome.com-listed agent will make a thorough inspection of your property just before you move in and will note any pre-existing damage. This report will ensure that you are not charged for someone else's damage when you vacate your property.

Guide to buy property in Cambodia Guide to buy property in Cambodia 14 February, 2020

1) Planning and Funding When considering purchasing a property in Cambodia, a buyer’s biggest concerns are:Good location,Property pricing,Supportive infrastructure, Healthy environment,Legality. Generally speaking, however, a property purchase is a large investment. Also, Cambodian people now generally require a loan or mortgage to finance such a purchase.We will tackle financing in a moment. But first, let's start by considering how much you can afford. To determine a reasonable price, you need to consider the amounts you intend to fund, whether using your existing assets or a loan/mortgage.When considering how much you can afford, in addition to the price of the property itself, you will need to consider miscellaneous costs such as tittle transfers or registration costs.2) Choosing PropertiesNow that you know how much you can afford, the next step is to gather information on properties that meet your requirements and priorities.Types of Property: Flat / Villas / Condominium / Single Houses / Land, etc.Purposes: Private Residence / Investment / Second Home, etc.Preferred Areas: Convenience to Commute / Living Environment, including Locations of Markets, Hospitals, Schools, etc.If you'd like to learn more about Phnom Penh, please click an area on the map to show that area's information.Year of Construction: How old the building isParking Space: How many parking lots you needZillionome.com-listed agents offer a great selection of properties with photos and floor plans, mainly in the city center. It also covers many, many more areas throughout Cambodia.Zillionhome.com-listed agents make it simple to search for properties that suit your needs and wants. Properties Search. Once you find properties that interest you, please contact listing agents and they will get back to you by phone or e-mail with specific details and availability. AND if you wish to visit the property, no problem! They will arrange everything for you and accompany you on your visit.3. Property VisitsOnce you find properties that interest you, visiting them is the next extremely important step. The listing agents will be available to schedule visits for you and then pick you up at a convenient meeting point to show you the property.Basically, if the property is vacant, the bi-lingual agent can arrange a visit at almost any convenient time for you. If, however, the property is still occupied, we will generally need a working day or two, prior to your desired visit date to schedule a visit with the seller.4. ApplicationAfter you have decided on a property, you need to submit a "purchase application form". Completing the "purchase application form" notifies the seller of your intention to purchase the property through the listing agent. This is important for the Seller to know that the listing agent can work on your behalf.The purchase application form includes:Your offer price,Payment method,Contract date, Delivery date,Others (upon request)The listing agent will help you negotiate all the details (including the final price) with the Seller.Once you and the seller have agreed on the major conditions, a sales contract can be prepared.5. Contract SigningPrior to signing a contract, the listing agent and lawyer will review all the content with you. The listing agent and lawyer will help you to review certain contractual issues with the Buyer and Seller at the time of purchase. Such issues include an overview of the property as of the contract date, the agreed-upon payment method, compensation for contract violations and the owner's rights.After the required explanations, the Buyer and Seller will acknowledge their agreement and will sign and seal the contract. Upon signing the agreement, the Buyer shall make a partial deposit. The amount deposited at this time will be deducted from the agreed-upon final sales price.Costs involved in purchasing a property Transaction costs (legal fees and agent’s commission) can be different from the deal to deal:Cadastral Office “Service Fee”                    US$1000 – US$1500                   BuyerTittle Certificate                                           US$10 – US$20                           BuyerLegal Fees               US$200 – US$500                  Buyer/SellerAgent’s Commission              2% - 3%                          SellerTransfer Tax              4% (officially)                          SellerCadastral Transfer Fee                     350,000R                           SellerStamp Duty             5000R                           Selle6. Housing Loan ApplicationIn the event that you intend to fund your purchase with a loan/mortgage, you need to apply to an appropriate financial institution, right after signing the property sales and purchase agreement.Each financial institution applies its own specific loan approval process and requirements and these can get complicated quickly. The listing agent can assist you by introducing suitable mortgage lenders and lending plans to you and by helping you through all the steps with each potential lender. Each financial institution will require that you complete, sign, seal and deliver their specific loan application form. Financial institutions normally take between 2 and 3 weeks to process a loan application. Once approved, you will need to sign a loan agreement to finalize conditions to borrow money.In some cases, the property sales and purchase agreement have a special clause with respect to the loan/mortgage.Since it is very common for potential Buyers to sign the property sales and purchase agreement BEFORE obtaining official approval from a financial institution for a loan, a special clause is necessary. The clause allows for, "canceling the agreement in the event that the Buyer fails to obtain a housing loan". If a potential Buyer does have to cancel this, they need to notify the Seller through an agent. In this case, the property sales and purchase agreement usually stipulate that the whole deposit shall be paid to the Seller.In the event that an "Interim Deposit or Booking Payment” is requested by the Seller in the property sales and purchase agreement, the Buyer will pay the interim deposit to the Seller by the due date specified on the contract. *The Seller shall make a booking agreement for the Buyer. The amount paid as an interim deposit is accepted by the Seller and applied to the total sales price. At the closing, the Buyer must pay the remaining amount. The total sales price, minus the amount paid as a deposit.Costs involved in purchasing a property Bank charge                      0.5% to 1% of total amount of loansTittle burden in the Khan “District”               US$250 to US$500Lawyer fee                      US$200 to US$500 Property valuation                      US$180 to US$500Fire insurance              Depend on the size and condition of the building7. Closing and TransferOnce a housing loan is approved, the Buyer pays the remaining sum of the sales price to the Seller and the property is transferred to the Buyer. The agent will arrange the time and place for the closing. If the Buyer is using a housing loan, it is quite common to hold the closing at the bank which offered the mortgage.The Buyer pays the remaining sum and other expenses, and then receives the keys and necessary documents for the property. Normally, a Legal Scrivener (arranged by the agent for the deal) processes the title transfer to the Buyer and necessary related registration documents).The Seller and the Buyer sign and seal the registration application forms.In addition to registration fees, the Buyer pays a commission to the Legal Scrivener.* It normally takes between 4 and 6 weeks after applying for the title transfer for a title certificate to be issued.Please make sure to prepare all the necessary documents in advance.Original copy of identification card (Passport for foreigner) with an officially registered sealOriginal copy of the family bookOriginal copy of marriage certificate, if married, or letter of clarification of single status, if not married Original copy of a birth certificate The Buyer needs to prepare the remaining sum and other fees.Agent's commissionLawyer feeManagement fee (for condominium or Borey).Other membership fees Then, the property is delivered to the Buyer. And a final check of the present condition of the property is conducted in the presence of both the Seller and Buyer. Moving inAt the Buyer's request, the agent assists the Buyer to move in by arranging for utility setup services and handling all necessary notifications.Zillionhome.com-listed agents and bilingual coordinators remain at your disposal, to help you find and purchase the "right" property. And they continue to support you long after your purchase is completed.

CONTACT US